Coaching
i Mentoring

“In time, all things work to your advantage when you pursue them with an open heart”
Musashi Miyamoto
Czytaj więcej

COACHING

Coaching jest jedną z najbardziej skutecznych metod doskonalenia kompetencji i rozwoju osobistego. Odkrywa unikatowe zasoby klienta – coachee, prowadzi do konstruktywnych rozwiązań w obszarze zawodowego, osobistego i społecznego funkcjonowania człowieka. Proces coachingu to definiowanie i osiąganie konkretnych celów. Coaching ma charakter systemowy – dwustronny – klient, coach lub trójstronny układ partnerski pomiędzy coachem, klientem i jego organizacją. Każda ze stron jest zaangażowana i odpowiedzialna za przyczynianie się do powodzenia całości procesu. Coaching wspomaga także osiąganie ponadstandardowych wyników i zarządzanie obszarami, które do niedawna wydawały się pasywne czy wręcz niemożliwe dla naszego wpływu. Coaching realizowany jest poprzez cykl spotkań z coachem. Ustalany wspólnie jeśli chodzi o czas sesji coachingowej, czas realizacji i ilość spotkań – związany bezpośrednio z definiowanymi i realizowanymi celami.

W trakcie sesji coachingowych:

 • Klienci pracują nad swoimi celami – związanymi z biznesem, rozwojem osobistym, relacjami interpersonalnymi czy umiejętnościami - w zależności od rodzaju coachingu
 • Klienci odkrywają w sobie potencjał oraz niewykorzystywane wcześniej zasoby wspierając się bogatym wachlarzem narzędzi i modeli coachingowych
 • Coach inicjuje i wspomaga proces wglądu w siebie – dzięki temu analiza własnych reakcji i emocji, celów i potrzeb klienta staje się skuteczniejsza i szybciej doprowadza do konstruktywnych rozwiązań i podjętych działań
 • Klienci uzyskują świeże i innowacyjne perspektywy postrzegania danych wyzwań czy trudnych sytuacji
 • Coach nie narzuca swojej wiedzy; poprzez dialog, wspólną analizę doświadczeń i formułowanie odpowiednich pytań sprawia, że klienci samodzielnie odkrywają odpowiedzi przybliżające ich do celu
 • Klienci dostrzegają nowe możliwości, rozwiązania, kierunki działań
 • Klienci odkrywają nowe strategie działania, planują i wdrażają inne typy zachowań i reakcji, pozwalające na skuteczniejsze osiąganie rezultatów
 • Mają wpływ na swoje emocje, pokonują ograniczenia i blokery, które do niedawna nie pozwalały na wykorzystywanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności w skutecznym osiąganiu celów

Coaching prowadzi do uwolnienia potencjału osobistego klienta dzięki odkrywaniu i wspieraniu zasobów i możliwości. Coaching jest procesem – uzyskane w jego trakcie efekty są wzmacniane na przestrzeni czasu, zmiany utrwalane a cele osiągane.

Coaching i etapy:

1. Diagnoza

 • Analiza kontekstu biznesowego poprzez wizję, strategię, wyzwania i potencjalne przeszkody
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych i bliskiego otoczenia klienta

2. Proces zmian

 • Ustalenie celów i mierników cyklicznych sesji coachingowych
 • Zawarcie kontraktu pomiędzy klientem a coachem
 • Realizacja spotkań coachingowych i zadań między zaplanowanymi sesjami

3. Pomiary efektów

 • Ewaluacja rezultatów w kontekście założonych celów
 • Autorefleksja klienta i informacja zwrotna coacha
 • Podsumowanie z klientem - ewentualnie rozmowa ze sponsorem – przełożonym - podsumowująca informacja zwrotna

MENTORING

Mentoring to partnerska relacja uczenia się między mentorem a uczniem obejmująca dzielenie się umiejętnościami, wiedzą i ekspertyzą. Mentoring zawiera w sobie rozmowy rozwojowe, dzielenie się doświadczeniem i modelowanie określonych ról. Relacja mentoringowa może obejmować wiele różnych kontekstów – zawiera dwustronne partnerstwo na rzecz wzajemnego uczenia się, doceniając i szanując różnice tej relacji. Mentoring utrzymuje cenne zasoby i rozwija pracowników poprzez transfer dzielonej wiedzy i osobistych doświadczeń co przekłada się na zysk i korzyści każdej ze stron: mentora, ucznia i organizacji.

Założenia mentoringu:

 • Mentor jest osobą, która posiada wartościowe kompetencje i wiedzę - jest gotowy się nimi dzielić
 • Uczeń czyli mentee jest osobą o potencjale, motywacji i zaangażowaniu - planuje zdobyć określone kompetencje
 • Koordynator jest osobą definiującą kluczowe kompetencje i wiedzę, pozyskująca mentorów oraz organizująca i koordynująca przebieg procesów mentoringowych
 • Przełożoni mentee, którzy zdefiniują swoje oczekiwania i potrzeby wobec procesu - mogą mieć dodatkowy wpływ na skuteczność i efektywność procesów i rozwoju swoich ludzi

Korzyści z mentoringu:

1. Korzyści mentee

 • Awans bądź obejmowanie nowych ról w organizacji
 • Nowe doświadczenia i szersza perspektywa biznesowa wynikające z innego spojrzenia na organizację
 • Szybki wzrost kompetencji
 • Rozwój osobisty i zawodowy

2. Korzyści mentora

 • Alternatywa wobec awansu pionowego
 • Rozwój ekspercki, osobisty i zawodowy
 • Nowe otwarcie i kolejne rozwojowe możliwości mentora w organizacji
 • Realne docenienie, zapobieganie demotywacji, spadku zaangażowania czy wypalenia zawodowego

3. Korzyści przełożonego mentee

 • Wzrostu wyników w pracy zespołu
 • Wzrost kompetencji w zespole – możliwość przenikania i wzrostu wiedzy, doświadczenia i umiejętności
 • Delegowanie transferu wzrostu kompetencji w zespole na osobę będącą mentorem
 • Rozwój i docenienie – przekazanie wartościowym pracownikom tzw. awansu kompetencyjnego w roli mentora czy mentee

4. Korzyści dla organizacji

 • Zwinna i oszczędna inwestycja w zdobywanie kompetencji i lepszy odbiór wizerunkowy firmy i kultury pracy
 • Niższe koszty pozyskiwania kompetencji dzięki korzystaniu z wewnętrznych zasobów i talentów organizacji
 • Efektywniejsza komunikacja interpersonalna pomiędzy działami i wewnątrz organizacji
 • Alternatywa dla pionowych ścieżek kariery – nowe możliwości rozwoju jako zdobycie awansu kompetencyjnego bądź eksperckiego
 • Wzrost konkurencyjności – nieustanny i naturalny rozwój kadry
 • Korzyści wizerunkowe wewnątrz i na zewnątrz organizacji jako skuteczny element employer branding’u
 • Poprawa wskaźników retencji pracowniczej

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji.

  Zadzwoń do nas

  mobile 505 571 213

  Napisz do nas

  kontakt@protagonist.pl

  Nasze lokalizacje

  Biuro Warszawa ul. Dedala 6/14, 03-982
  Biuro Rzeszów ul. Podwisłocze 35/11, 35-309